24hr Mini Stores

Νικητής του διαγωνισμού ο
Γαβριηλίδης Ιωάννης
Σύντομα φωτογραφίες από την απονομή του δώρου!

Όροι διαγωνισμού


H Κυριακίδου Μαρία ιδιοκτήτρια του καταστήματος ψιλικών στην οδό Αγίας Σοφίας 49 και από δω και στο εξής
θα αναφέρεται ως "24hrstores" στα πλαίσια προώθησης προϊόντων του καταστήματος διοργανώνει διαγωνισμό
για τον οποίο θα κληρωθούν διάφορα δώρα. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 1 Φεβρουαρίου 2014 έως τις
29 Μαρτίου 2014 και ώρα 23.59.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν
στην Ελλάδα. Τα φυσικά αυτά πρόσωπα πρέπει να καταχωρούν τα πραγματικά στοιχεία που τους ζητούνται στο
ειδικό κουπόνι συμμετοχής στο διαγωνισμό. Τα στοιχεία που ζητούνται είναι τα εξής: Ονοματεπώνυμο και
κινητό τηλέφωνο. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό με απεριόριστα κουπόνια συμμετοχής.

Από την κλήρωση αποκλείονται οι εργαζόμενοι στο κατάστημα και οι προμηθευτές του καταστήματος.
Το 24hrstores διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από την κλήρωση, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του,
πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν)
αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους.

Το δώρο που θα απονεμηθεί στο νικητή της κλήρωσης είναι το εξής:
1. Tablet 10'

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Μαρτίου στις 21.30 και μπορεί ο οποιοσδήποτε να συμμετέχει στην διαδικασία κλήρωσης.

Μετά την κλήρωση και εντός 3 εργασίμων ημερών από αυτήν, θα επιχειρείται - από εντεταλμένους προς τούτο
συνεργάτες- επικοινωνία με τους νικητές στο κινητό τηλέφωνο το οποίο έχουν δηλώσει, μέσω του κουπονιού του οποίου
έλαβαν μέρος σε αυτήν και αναδείχθηκαν νικητές, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τον τρόπο παραλαβής των δώρων
που θα έχουν κερδίσει. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους
(ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, ΑΔΤ κ.λ.π.) για την ταυτοποίησή τους κατά την παράδοση του δώρου. Το όνομα του
νικητή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.

Το έπαθλο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύνανται να ζητηθούν ή να αντικατασταθούν αυτά
με άλλα ή να ζητηθεί η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.

Οι νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παραλαβής του επάθλου, μπορεί να ακυρωθούν για τους εξής λόγους:
• Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψουν, τη σχετική δήλωση αξιοποίησης/παραλαβής του δώρου.
• Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
• Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με τους νικητές για την αξιοποίηση/παραλαβή των δώρων αποβεί άκαρπη.
• Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι νικητές δεν παρουσιασθούν ή παρουσιασθούν καθυστερημένα στην αξιοποίηση/παραλαβή των δώρων.
Το «24hrstores» διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει ή να παρατείνει τη διάρκεια της συμμετοχής στην κλήρωση, να μεταβάλλει
τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής της κλήρωσης, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας και να τροποποιήσει
γενικότερα τους όρους της κλήρωσης, καθώς και να ακυρώσει την κλήρωση, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος,
προβαίνοντας σε ανάλογη ανακοίνωση 24 ώρες πριν. Σε περίπτωση ακύρωσης της κλήρωσης, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν
δικαίωμα ή απαίτηση κατά του «24hrstores» ή άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

Η ευθύνη του «24hrstores» περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων και δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει
οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας και τη διανομή των δώρων
στους νικητές, κάθε υποχρέωση της «24hrstores» παύει να υφίσταται. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η «24hrstores» για
τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση
ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα της κλήρωσης. Επίσης η «24hrstores» ουδεμία ευθύνη υπέχει, ποινική ή αστική,
προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και βλάβη σωματική ή/και ζημία ήθελε προκληθεί
σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα.

Η συμπλήρωση του κουπονιού και η ρίψη αυτού στην κάλπη όπο συγκεντρώνονται τα κουπόνια, σημαίνει και πλήρη αποδοχή
των όρων. Η συμμετοχή στην κλήρωση συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας
των στοιχείων του από την Εταιρεία για τους σκοπούς της κλήρωσης, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας
για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν από την 24hrstores για προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών με την αποστολή
sms μηνυμάτων για νέα προϊόντα, προσφορές, διαγωνισμούς και άλλα τις οποίες θα μπορούν να εκμεταλεύονται προς όφελός
τους οι παραλλήπτες.

Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων συμμετοχής.

Για οποιαδήποτε απορία σας υπεύθυνος επικοινωνίας Βαρυτιμίδης Χρήστος τηλ. 6938161618